เข้าพบท้องถิ่น จว.หารือแนวทางตรวจ 8 ใหม่และโบนัส 56 / 57

 

1691

 

เข้าพบท้องถิ่น จว.หารือแนวทางตรวจ 8 ใหม่และโบนัส 56 / 57 

 

กับทีมงานสมาคม ฯและตัวแทน ก.อบต.

 

ขอนัดหมาย ปลัด อบต.ที่ผ่านประเมิน 8 แล้วทุกท่าน

 

เข่าร่วมรับฟังรายละเอียดการประเมิน 8 ใหม่

 

ในวันที่ 20 พ.ค. 2557 อบต.กุดลาด เวลา 13.00 น.

 

 

-->>> แจ้งเปลี่ยนสถานที่เป็น ที่ว่าการอำเภอวาริน วัน เวลาเดิม

 

 

 

 ดาวน์โหลดหนังสือให้ประเมินใหม่

 

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: