คณะกรรมการสมาคม ฯ

 

  saisith  
 

สายสิทธิ์  ไท้ทอง

นายกสมาคม

 
ruangkit   sarawoot

ส.ต.ท.เรื่องกิตต์  อังกรรัมย์

อุปนายกสมาคม

 

ร.ท.สราวุธ  สำลีวงศ์

อุปนายกสมาคม

 prathompong  pe  ratri-150

 จ.อ.ปฐมพงษ์  ชาตรี

วิชาการ

 เฉลิมเกียรติ  ฉันทานุมัติ

นายทะเบียน

 ราตรี  ประทาน

เหรัญญิก

 sudjai1  suwat saksith 

 สุดใจ  ทาประจิตร

ประชาสัมพันธ์

 จ.ส.อ.สุวัตร  พูพิมาย

ปฏิคม

 

พ.จ.อ.ศักดิ์สิทธิ์  หอมจันทร์

เลขานุการ

avatra1   noi  onuma2

 ลัดดาวัลย์  สำลีวงศ์

กรรมการ

 พรทิพย์  วรรณทวี

กรรมการ

อรอุมา  ศรีสวนจิก

กรรมการ

     
 

 

 
: