โครงการอบรม “การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

election63

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

ได้จัด โครงการอบรม “การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2563

 

 

ระหว่าง 28-29กุมภาพันธ์ 2563 ณ กิจตรงวิลล์ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

 

เพื่อเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่น

 

วิทยากร

 

               - รศ.อัษฎางค์ ปานิกบุตร ก.กลาง อบต.

 

              - นายวิษณุ วาสานนท์ ผอ.กองการเลือกตั้งท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

-พ.ต.ท.เรืองยศ มีแก้ว ผอ.การเลือกตั้งประจำจังหวัดอุบลราชธานีและทีมงาน

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: