การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560

SAM 1176

...สำนักงาน ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ออกหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2 / ว12 เรื่อง การปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 8/2560 ให้ ก จังหวัด ดำเนินการดังนี้

1. แจ้งคำชี้แจงแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและศึกษารายละเอียด เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

2. ขอให้จังหวัดตรวจสอบและรายงานจำนวนองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ที่ได้ประกาศให้มีการคัดเลือกหรือการสอบคัดเลือกในตำแหน่งประเภทอำนวยการท้องถิ่น ประเภทบริหารท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษาในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2560 และเดือนมีนาคม 2560 ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560

 

...ลองอ่านรายละเอียดตามหนังสือที่แจ้งครับ...

ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
6/3/60

 

หนังสือที่แจ้ง

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: