โครงการอบรม จัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ 61

 

patsadu61

 

 

 

โครงการอบรม  “เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พศ.2561”  

 

ระหว่างวันที่  18 – 20  พฤษภาคม  2561

 

 

 ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์   รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

- วิทยากรจากกรมบัญชีกลาง

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: