โครงการอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

patsadu

 

 

โครงการอบรมเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

 

 

ระหว่างวันที่  30 ก.ย.1-2 ตุลาคม  2560 

 

ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์   รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี

 

วิทยากร จากกรมบัญชีกลาง

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ