โครงการอบรม “การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563/การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น /การเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”

budget63

 

 

โครงการอบรม “การจัดทาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พ.ศ.2563

 

 

/การจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น/การเบิกจ่าย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย”

 

 

 

วิทยากร

 

- รศ.อัษฎางค์ ปานิกบุตร ก.กลาง อบต. / ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)


- ดร.สุริยะ หินเมืองเก่า หัวหน้าฝุายส่งเสริมการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


- อ.พรทิพย์ พิชาติพงษ์พิบูล หน.งานงบประมาณ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


- อ.อุษณีย์ ทรอย หัวหน้าฝุายเบิกจ่ายการเงิน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

 

 

 

 

                      5-6-7-8 มิถุนายน 2562 ณ กิจตรงวิลล์ แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: