โครงการอบรมเรื่อง ทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นไทย 2562

 

62

 

 

โครงการอบรม “เรื่องทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นไทย

 

 

การเลือกตั้ง บริหารงานบุคคลและการปฏิรูปท้องถิ่น พ.ศ.2562”

 

24-26  ธันวาคม  2561 

 

 

โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

วิทยากร

 

- รศ.ดร.วีระศักดิ์  เครือเทพ อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ ก.กระจายอำนาจ


- เชื้อ ฮั่นจินดา ก.ถ./ก.กลาง .อบต. /ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต.แห่งประเทศไทย

 

- ผอ.ชนินท์  ราชมณี ผู้อำนวยการส่วนประสานการถ่ายโอนบุคลากรและมาตรฐานตำแหน่ง

 

          - ดร.สุรเกียรติ  ฐิตะฐาน อดีต ผอ.กองกฎหมายและระบียบท้องถิ่น

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

  

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: