โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ จังหวัดเลย

loei

 

โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

 

บุคลากรองค์กรปกครองส่วน  ท้องถิ่น ประจำปี  พ.ศ.  ๒๕๕๙

 

 

๑๓-๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: