ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐

pic300516072034

 

ซักซ้อมการจัดทำงบประมาณปี ๒๕๖๐


-สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย

 

ร่วมกับสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

 

...................

 

ขอเชิญคนท้องถิ่นเข้าอบรมและสัมมนา

 

เรื่อง เทคนิคการบริหารงานงบประมาณ การพัสดุ การเบิกจ่ายเงิน

 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

ปัญหาและทางออกกรณีได้รับการทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบ และ

 

แนวทางการจัดทำเทศบัญญัติ/

 

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๐

 
 
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 
ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี
 
 
(ห้วงเวลา งานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดอุบลราชธานี)
 
 
ดาวน์โหลดรายละเอียดด้านล่างนี้

 

 


(๔) เอกสารโครงการ
 
(๕) แบบแจ้งการโอนเงิน
 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: