‘อัษฎางค์’ยันเดินหน้าสอบบรรจุ อปท. 14,653 อัตรา ย้ำแนวทางควบรวม-ยกฐานะท้องถิ่นเป็นเรื่องเพ้อฝัน

อษฎางค

วันที่ 5 เมษายน นายอัษฎางค์ ปาณิกบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ ก.อบต.กลาง ประธานคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) เปิดเผยว่า การจัดสอบบรรจุข้าราชการและพนักงานท้องถิ่น หลังจาก ก.กลาง มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์การสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้ารับราชการ พ.ศ.2560 ตามคำสั่งหัวหน้า คสช.ที่ 8/2560 เพื่อขึ้นบัญชีผู้สอบผ่านใช้บรรจุแต่งตั้งใน อบจ. อบต. และเทศบาล ตามเขตที่สอบ 10 เขต จำนวน 84 ตำแหน่ง 14,653 อัตรา คาดว่าจะมีผู้สมัครสอบกว่า 6 แสนคนจากทั่วประเทศ คาดว่าจะเปิดรับสมัครทางอินเตอร์เน็ตได้ช่วงเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน ยืนยันจะดำเนินการต่อไป ไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปท้องถิ่นเชิงโครงสร้าง หากมีการยุบ มีการควบรวมหรือมีการยกฐานะ อปท.ขนาดเล็ก ซึ่งความเห็นส่วนตัว การควบรวมเป็นเพื่อเพ้อฝัน ไม่มีทางสำเร็จ เนื่องจากมีกระแสคัดค้านจากผู้บริหารท้องถิ่นทั่วประเทศ และเชื่อว่ารัฐบาลไม่สามารถดำเนินการได้

“จะมีการประชุม กสถ.ในวันที่ 7 เมษายน  เพื่อคัดเลือกประธาน กำหนดแนวทางการสอบ และหากมีการเสนอชื่อผมเป็นประธานอีกครั้ง ก็จะต้องมีเงื่อนไขต่อรองจากการทำข้อตกลงกับสถาบันการศึกษาที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ดำเนินการว่าจ้างให้ทำการจัดสอบ โดยเฉพาะการเลือกข้อสอบ รายชื่อกรรมการออกข้อสอบ ผมต้องรู้เพื่อวางแนวทางในการแก้ไขปัญหาการทุจริตทุกรูปแบบ เช่น ในการสอบภาคความสามารถเฉพาะตำแหน่งมีข้อสอบ 100 ข้อ กรรมการ 5 คนจะต้องออกข้อสอบคนละ 100 ข้อ จากนั้นนำข้อสอบทั้งหมดมารวมเพื่อทำการคัดเลือก และนำไปพิมพ์เป็นข้อสอบที่คละกันอีกหลายชุด ที่สำคัญการสอบครั้งนี้จะมีการกำหนดเงื่อนไขการสอบภาค ก. สำหรับผู้ที่ใช้วุฒิปริญญาตรี จะมีข้อสอบภาษาอังกฤษ 20 ข้อจาก 100 ข้อ ผู้สอบจะต้องสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านร้อยละ 50 จึงจะถือว่าสอบผ่านภาค ก. และการสอบบรรจุที่ กสถ.จัดสอบเมื่อปี 2556 ผู้สอบส่วนใหญมีปัญหาจากการสอบภาค ก. ทำให้บางตำแหน่งช่างโยธา มีผู้สอบผ่านน้อยมากไม่พอกับการบรรจุ” นายอัษฎางค์ กล่าว

นายศุภสัณห์ หนูสวัสดิ์ ประธานสันนิบาตเทศบาลภาคใต้ กรรมาธิการการปกครองท้องถิ่น รูปแบบทั่วไป สปท. กรรมการ กสถ. กล่าวว่า การสรรหาบุคลากรให้กับท้องถิ่นเดิมเป็นอำนาจหน้าที่ของแต่ละท้องถิ่น ก.กลางไม่มีอำนาจเว้นแต่ อปท.นั้นๆ มอบอำนาจให้กับ ก.กลาง แต่ขณะนี้มีคำสั่งของ คสช. ฉบับที่ 8/2560 ให้อำนาจ ก.กลาง ดำเนินการเรื่องการสอบแข่งขันทั่วไปกับการสรรหาในระดับอำนวยการและบริหาร ก.กลาง ทั้ง 3 คณะจึงได้แต่งตั้ง กสถ.ดำเนินการเรื่องนี้ในอัตรากำลังที่ได้สำรวจจาก อปท.ทั่วประเทศแล้ว จึงได้ดำเนินการเพื่อที่จะส่งผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันทั้งสามภาค  และบรรจุแต่งตั้ง และขอเรียนว่าบางตำแหน่ง อปท. ยังขาดแคลน จึงจำเป็นที่จะต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ของ กสถ. ขณะเดียวกันมีการตั้งข้อสังเกตจากนักวิชาการ ก็เป็นความเห็นที่มีความห่วงใยในเรื่องปฏิรูป แต่ถ้าจะรอให้ปฏิรูปเสร็จสิ้นก็ยังไม่มีความชัดเจน การจัดสอบจึงต้องดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาให้กับ อปท. ที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีบุคลากรให้บริการแก่ประชาชน และหลังจากการควบรวมแล้ว จะมีการเกลี่ยบุคลากรเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

http://www.matichon.co.th/news/519668

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: