ปลดล็อค สายบริหาร อำนวยการท้องถิ่น ภายใน 60 วัน

Untitled

 

 

มีผู้บริหารท้องถิ่นและเพื่อนๆหลายคนสอบถาม เรื่องการย้าย กรณีตำแหน่งว่างในสายบริหารท้องถิ่นและอำนวยการท้องถิ่น ว่าตกลงวันนี้ย้ายกันได้หรือไม่ ? สรุปง่ายๆ ดังนี้

1.หลักเกณฑ์เดิมที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ถ้ามีตำแหน่งว่าง(หลังจากการประกาศผลสอบคัดเลือกล่าสุด)
ผู้บริหารยังสามารถรับโอนได้ภายใน 150 วัน ถ้าดำเนินการไม่เสร็จ ให้ขอขยายได้อีก 60 วัน กรณีนี้สามารถโอนระหว่าง อบต /เทศบาล/อบจ. ได้ เช่นปลัด อบต.กลาง โอนเป็นปลัดเทศบาล กลาง ได้ ฯลฯ 
2. สำหรับ หลักเกณฑ์ใหม่ ผ่านที่ประชุมเดือนที่แล้วได้มีหลักการง่ายๆดังนี้ 
ยกเลิกเกณฑ์ ตามข้อ 1 แล้วเปลี่ยนวิธีใหม่ กรณีตำแหน่งว่างที่รับโอนได้ จะมี 2 กรณี คือ 
2.1 ตำแหน่งที่ถูกล็อค เช่น ว่างเกิน 150 วัน ยังไม่รับโอนใคร และ ก.กลาง ได้ประกาศผลสอบแล้ว แบบนี้ต้องให้ถือว่าบังคับให้ใช้บัญชีบรรจุอย่างเดียว 
2.2 ตำแหน่งว่างใหม่ เช่น เกษียณ หรือ ถูกให้ออกจากราชการ หรือลาออก หรือ ตาย หรือ เหตุอื่นใด ฯลฯถือเป็น” ตำแหน่งว่างใหม่ “

3.ที่ประชุมเดือนที่แล้ว ก กลาง มีมติที่ประชุม ให้มีการแก้ไขใหม่ จากเดิมให้เวลา 150 วัน ตอนนี้เปลี่ยนใหม่ ให้ดำเนินการภายใน 60 วัน ซึ่งขณะนี้ฝ่ายเลขานุการ ได้เสนอร่างให้ มท1 ลงนามประกาศ ถ้า มท. 1 ลงนามเมื่อไหร่ จะมีผลทันทีไม่ต้องให้ ก จังหวัดประกาศแต่อย่างใด

4. สำหรับการโอนนั้น กรณีตำแหน่งถูกล็อคตามข้อ
2.1 นั้น ท้องถิ่นจะสามารถรับโอนได้ ต้องเป็นตำแหน่ง /ระดับ/ประเภท เดียวกันเท่านั้น เช่น ปลัดเทศบาลว่าง ต้องรับโอนได้เฉพาะปลัดเทศบาลเท่านั้น 
และถ้าหากปลัดเทศบาลย้ายมาแล้ว ตำแหน่งปลัดเทศบาลเดิมที่ย้ายออกไป “ว่าง” กรณีนี้ ยังถือว่าเป็นตำแหน่งถูกล็อค รับโอนได้เฉพาะตำแหน่ง/ระดับ/ประเภท เดียวกัน ต่อไป (รับต่อกันไปเป็นทอดๆ) ภายในระยะเวลา 60 วัน/ ท้องถิ่น


5. สำหรับการรับโอนตำแหน่ง ว่างใหม่ ตามข้อ 2.2 ภายในระยะเวลา 60 วัน จะโอนได้เฉพาะตำแหน่ง/ระดับ เดียวกัน แต่ต่างประเภท กันได้ เช่น ปลัด อบต กลาง สามารถโอนไปเป็น ปลัดเทศบาล กลาง ได้เป็นต้น

6. กรณี นับเวลาตำแหน่งว่าง 60 วัน ให้นับจากวันที่ ตำแหน่ง ว่างจริงๆ ไม่จำเป็นต้องรอให้ท้องถิ่น รายงาน ก จังหวัด แต่อย่างใด จะต้องนับเวลาทันที 
และขั้นตอนดำเนินการ 60 วัน นับถึงวันที่ ท้องถิ่น มีหนังสือเสนอเรื่องรับโอนมาถึง ก จังหวัด ถือว่าจบกระบวนการรับโอนแล้ว 
ส่วน ก จังหวัดจะประชุมเพื่อพิจารณาเมื่อไหร่แล้วแต่พื้นที่

7. ขณะนี้ ฝ่ายเลขา ก กลาง ได้ร่างเตรียมเสนอ มท. 1 เรียบร้อยแล้ว เพียงแต่รอการรับรองรายงานการประชุม ก กลาง ในวันที่ 25 ตุลาคม 2561 นี้ ซึ่งจะมีการประชุม ก กลาง มายืนยัน และในส่วนตัวผมเชื่อว่า กรรมการ ก กลาง คงไม่มีท่านใด เปลี่ยนแปลงอีกแล้ว 
และคาดว่า 1-15 พฤศจิกายน 2561 นี้ คงจะมีผลบังคับใช้แล้ว

 

 

ศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
กรรมการ ก.ท. 
20 ตุลาคม 2561

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: