การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนายกและสมาชิกสภาอบต. เป็นเหตุให้พ้นจากตาแหน่ง

เขียนโดย Administrator   
วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2012 เวลา 06:40 น.

การไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งของนายกและสมาชิกสภาอบต. เป็นเหตุให้พ้นจากตาแหน่ง

 

เรื่องนี้จะว่าเป็นเรื่องใหม่ก็ได้เพราะผมก็เพิ่งจะเคยเห็น แต่ที่จริงเป็นกรณีที่กฎหมายได้กาหนดไว้ตั้งนานแล้ว


คือกรณีผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น หากจะมาสมัครรับเลือกตั้ง คุณสมบัติหนึ่งที่ผู้ที่ผู้อานวยการการเลือกตั้ง


ประจาองค์กรปกคราองส่วนท้องถิ่นจะตรวจสอบก็คือ จะต้องไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างเสียสิทธิ์สมัครเลือกตั้ง ตามมาตรา 37 


แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นกับหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ 2545 (และแก้ไขเพิ่มเติม)


หากอยู่ระหว่างเสียสิทธิ์ ผอ.กกต.ก็จะประกาศไม่รับสมัคร


แต่กรณีที่จะพูดถึงนี้ เป็นกรณีที่ขณะดารงตาแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นแล้วมีการเลือกตั้ง


ซึ่งการเลือกตั้งดังกล่าวกาหนดว่า หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิ์ ก็จะทาให้เสียสิทธิ์รับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่น 


ปรากฏว่าผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 


และมิได้แจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ซึ่งเหตุดังกล่าวจะมีผลทำ


ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นขาดคุณสมบัติ ต้องพ้นจากตาแหน่ง

 

กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นก็คือ มีการเลือกตั้งนายก อบจ.และสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม 


เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2555 เมื่อเลือกตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว สานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม 


ได้ตรวจสอบบัญชีผู้เสียสิทธิ์พบว่ามีนายกองค์การบริหารส่วนตาบล และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล 


มิได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันดังกล่าว และมิได้มีการแจ้งเหตุที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้


จึงเป็นเหตุให้เป็นผู้เสียสิทธิ์ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 


พ.ศ.2545 และแก้ไขเพิ่มเติม จึงเป็นเหตุให้ต้องพ้นจากตาแหน่งตามมาตรา 64 ประกอบมาตรา 58/1 


ของพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 6) 


พ.ศ.2552 และมาตรา 45(10) แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545


แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 โดยสานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจาจังหวัดนครพนม 


ได้ทาหนังสือแจ้งนายอาเภอดาเนินการให้นายกอบต.และสมาชิกอบต.พ้นจากตาแหน่ง เนื่องจากขาดคุณสมบัติ


กรณีดังกล่าว จึงเป็นอุทาหรณ์แก่ผู้ดารงตาแหน่งนายกอบต.และสมาชิกสภาอบต. 


ว่าการไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่ใช่จะเป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติในการรับสมัครเท่านั้น


แต่หากขณะดารงตาแหน่งอยู่แล้วไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ก็เป็นเหตุให้ขาดคุณสมบัติจะต้องพ้นจากตาแหน่งด้วย.

 

 

นายวรพจน์ เข็มปัญญา

เลขาธิการสมาคมปลัด อบต.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

 

- สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

www.ubonlocalgov.org

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: