มติ.ก.อบต. ส.ค.2559

 

S  6529416

 

 

มติ.ก.อบต. ส.ค.2559

 

ดาวน์โหลด

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: