มติ.ก.อบต.เม.ย.2559

2073

 

มติ.ก.อบต.เม.ย.2559

 

คลิกดาวน์โหลด

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: