มติ.ก.อบต.ต.ค.2559

7

 

 

มติ.ก.อบต.ต.ค.2559

 

 

อบต.ที่ส่งโบนัส 58 และ 58 เพิ่มเติม ตำแหน่งครู ผดด.ที่ได้รับเพิ่มและอื่นๆ

 

ดาวน์โหลด

 

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: