ความคืบหน้า ช่างท้องถิ่นกับการรับรองแบบแปลน

yota

 

ร่วมประชุมครั้งที่ 2 ที่สภาวิศวกร กทม. วันนี้พวกเราได้หารือและมีความคืบหน้าไปมากเกี่ยวกับ โครงการความร่วมมือ

ระหว่างสภาวิศวกร กับ สถ. และคนท้องถิ่น ในการที่จะพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในตำแหน่ง ผอ.กองช่าง และ

นายช่างโยธา ทั่วประเทศ ให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการงานวิศวกรรมได้มาตรฐาน เพื่อสอบใบ กว.พิเศษ

หรือ ใบสามัญวิศวกร ในอนาคต

 

สำหรับความก้าวหน้าได้ข้อสรุป ดังนี้

1. เตรียมลงนาม MOU ร่วมกัน ระหว่างสภาวิศวกร /สถ./สถาบันการศึกษา และสมาพันธ์ฯ ประมาณต้นเดือน

กรกฎาคม 2561

 

2.สถานที่จัดอบรม สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 


กรณี อบรมเพื่อบสอบใบ กว.พิเศษ จำนวน 3 วัน และกรณี อบรมเพื่อสอบเลื่อนเป็น ใบสามัญวิศวกรจะเพิ่มเป็นจำนวน

 

4 วัน โดยจะอบรมพร้อมๆกัน 2 รุ่นๆละ 150 -200 คน ปลายเดือน กรกฎาคม 2561

 

3.ผู้เข้ารับการอบรมฯ จะต้องเตรียมผลงาน และจะต้องได้รับการประเมินผล ทดสอบ ทุกวิชาเพื่อติวเข้มในการสอบ

ขอรับใบอนุญาต กว.พิเศษ /ใบสามัญวิศวกร ต่อไป

 

4.ผู้เข้ารับการอบรม สามารถสมัครเป็นสมาชิกสภาวิศวกร ฯ เริ่มต้น ค่าบำรุงสภาฯ 1,500 บาท (จ่ายเอง) แต่สำหรับค่า

อบรม ฯ อปท.ต้นสังกัดรับผิดชอบ

5.หากประเมินการอบรมแล้ว ได้ผลดี จะจัดตามภาคต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

 

6.สำหรับวิทยากร จากเน้นจากสภาวิศวกร / กรมบัญชีกลาง /กรมโยธาธิการและผังเมือง

 

7. เน้นพัฒนาศักยภาพ ผอ กองช่าง /นายช่างโยธา เพื่อให้เป็นมืออาชีพ และมีโอกาสให้ได้รับอนุญาถูกต้องตาม

กฎหมาย

 

สำหรับรายละเอียด จะแจ้งให้ทราบต่อไปนะครับ

 

 

ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล


ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

 
28 พฤษภาคม 2561

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: