ยกเลิกอบรมที่ จ.เลย

cancelled

 

ยกเลิกการอบรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย ,

ความรับผิดทางละเมิด และวิธิปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง”

 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  22 – 25  กุมภาพันธ์  ๒๕60  ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์   เมาร์เทน  รีสอร์ท  จังหวัดเลย

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: