ประกาศใช้แล้วกฏหมายท้องถิ่น มีผลบังคับใช้ 17 เมษายน 2562

rajkitja

 

 

 

ประกาศใช้แล้วกฏหมายท้องถิ่น

 


มีผลบังคับใช้ 17 เมษายน 2562

 

 

 

พรบ.สภาตำบลและ อบต.(ฉบับที่๗) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0164.PDF

 

พรบ.เทศบาล (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0164.PDF

 

พรบ.อบจ.(ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๖๒

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0130.PDF

 

พรบ.เมืองพัทยา (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0120.PDF

 

 

พรบ.ระเบียบบริหารงานกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๒ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/050/T_0142.PDF

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: