บัญชีเงินเดือน 3 เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อปท.

13

 

บัญชีเงินเดือน 3 
เงินค่าตอบแทนพนักงานจ้าง อปท.

 


สาเหตุที่ กถ. ให้ ก กลางเห็นชอบจัดทำบัญชี 3 ก็เพื่อปรับอัตราเงินข้าราชการ/พนักงานท้องถิ่น ให้ได้รับเงินเดือนอัตรา 15,000 บาท/เดือนสำหรับคนที่บรรจุใหม่ ณ วันที่ 1 มกราคม 2557 ให้ได้เงินเดือน 15,000 บาท เหมือนข้าราชการพลเรือน ซึ่งเป็นเรื่องที่ อปท.เสียเปรียบข้าราชการพลเรือนมานานมากแล้วครับ
สำหรับค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ก็มีสาเหตุมาจากเงินเดือนค่าตอบแทนรายเดือนต่ำกว่า กพ.และที่ อปท.ออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สตง.เรียกคืน จึงได้เร่งดำเนินการเพิ่มค่าตอบแทนมากขึ้น และหลังวันที่ 1 มค 57 หลายแห่งก็ให้พนักงานออกเงินสมทบกองทุนประกันสังคม เองครึ่งหนึ่ง ( 5 เปอร์เซนต์)เหมือนหน่วยงานอื่นทั่วไป 


ทั้งสองเรื่อง ผ่านคณะกรรมการ ก กลาง ก่อนปีใหม่ 2557ครับ ที่ประชุมให้การรับรองรายงานการประชุมแล้ว เหลือแต่กระบวนการ คกก.กฎหมาย มท.และรอประธานลงนาม มาถึงวันนี้ คนท้องถิ่นเองก็รอ เกือบ 6 เดือนเต็ม


และเมื่อประธานลงนามแล้ว ก็จะต้องส่งต่อไปยัง ก จังหวัดพิจารณา เห็นชอบประกาศเป็นของ ก จังหวัดต่อไป ปัญหาวันนี้


1) ที่ประชุม ก กลาง ผ่านไปแล้วเดือน พย 2556 วันนี้ ลงนามหรือยัง หากยังไม่ลงนามมีสาเหตุใด จึงไม่มีการลงนามในประกาศ ในฐานะประธาน ก กลาง เหตุผล มท.ถูกปิด หรือ เอกสารไม่เรียบร้อย ฯลฯหรือหากลงนามแล้วขั้นต่อไปจะทำอย่างไร เพราะ ก จังหวัดเขารออยู่นะ


2) ณ.วันนี้ ประธาน ก กลาง ไม่อยู่แล้วไปกับ คสช.คนที่มาทำหน้าที่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย คือ ปลัด มท.หากยังไม่มีการลงนาม ให้ปลัด มท.ลงนามแทนได้เลยหรือไม่ เพราะลงนามในประกาศตามมติ ก กลาง เท่านั้นเอง ไม่มีผลใดๆต่อเนื้อหาสาระที่เดิมที่เป็นอยู่


3)หลังจากที่ ประธานลงนามแล้ว ก็จะต้องประกาศ ก กลางให้ ก จังหวัดต่างๆ ประกาศตามและมีผลบังคับใช้ต่อไป ครับ


4)ในการประชุม ก กลาง วันที่ 11มิถุนายน นี้ ประธาน ก กลาง นายวิบูลย์ สงวนพงษ์ ปลัด มท. คงมาทำหน้าที่ และเป็นประธานประชุมด้วยตัวเอง พวกเราผู้แทน ก จะต้องสอบถามที่มาที่ไป และความชัดเจนเรื่องนี้ และคาดว่า ไม่เกินเดือน กรกฎาคม 2557 ทุกอย่างน่าจะเรียบร้อยครับเตรียมการไว้ครับ เพราะ ก จังหวัดต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 เดือนครับ


5)ขอให้พวกเราท้องถิ่น เตรียมการณ์ ดูเรื่องนี้ และการคิดคำณวณให้ถูกต้อง อย่าให้เหมือนเรื่องโบนัสที่ผ่านมา ยังไม่มีข้อสรุป และขอให้ดูว่ามีวงเงินเพียงพอหรือไม่ด้วยครับ
อยากให้พวกเรา คนท้องถิ่น ได้สนใจและช่วยกันติดตาม ขณะเดียวกันก็อย่าลืมบทบาทหน้าทีในการสร้างความรัก ความเข้าใจในชุมชน ให้ยอมรับความเห็นต่าง ตั้งแต่ระดับครอบครัวจนถึงระดับตำบล หมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้ประเทศของเราเดินไปข้างหน้าได้ ปัญหาของพวกเราเป็นจุดเล็กๆที่มาบั่นทอนจิตใจในการทำงานในบางครั้ง แต่ไม่สามารถลบล้าง ความมุ่งมั่น ในการทำหน้าที่ข้าราชการที่ดีได้. ตลอดไปน่ะครับ

 

ด้วยความเคารพ
ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล
ผู้แทนปลัด ใน กท.กลาง 
8 มิถุนายน 2557

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: