โบนัสอุบล ฯ 56

kh4

 

 

โบนัสอุบล ฯ 56

 

เมื่อวานประชุม ก.อบต.ในประเด็นโบนัสที่ประชุมมีแค่เรื่องพื่อทราบเท่านั้น ยังไม่เห็นชอบ รอก่อนนะครับ มีประเด็นแบบนี้

 

 

มีหลายๆที่ยังไม่ตรวจและไม่มีการการประเมินความพึงพอใจในมิติที่ 2 ซึ่ง ก.อบต.อุบล ฯ ได้หารือไปกรม ฯ ซึ่งอาจจะป็นสาเหตุที่รอหนังสือหารือ ซึ่งตัวแทนเราเองได้แย้งว่า อปท.ใดที่สมบูรณ์แล้วน่าจะเสนอ ก.อบต.เห็นชอบในเดือนต่อไป

 

 

ตรงนี้เป็นความคืบหน้าเรื่องโบนัสอุบล ฯ ในวันนี้

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: