‘องอาจ’ แนะรัฐ 5 ข้อปฏิรูปท้องถิ่นก่อนเลือกตั้ง

องอาจ

วันที่ 2 เมษายน นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กล่าวถึงกรณีที่นายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ระบุว่าจะให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งทั่วไปว่า จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนหรือหลังการเลือกตั้งทั่วไปไม่ใช่สาระสำคัญ แต่สิ่งที่ควรดำเนินการก่อนที่จะมีการเลือกตั้งท้องถิ่นคือ การปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น ซึ่งน่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อท้องถิ่นมากกว่าปล่อยให้มีการเลือกตั้งท้องถิ่นโดยไม่มีการปฏิรูปอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน ต้องยอมรับความจริงว่า ในปัจจุบันการปกครองท้องถิ่นยังมีปัญหาที่ต้องปรับปรุงแก้ไขอีกมากให้ทันกับการเจริญเติบโต การขยายตัวของเมือง การเพิ่มขึ้นของประชากร ความต้องการทรัพยากรที่มีมากขึ้น อีกทั้งประชาชนก็มีความต้องการที่จะมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้นด้วย เพราะการปฏิรูปท้องถิ่นก่อนการเลือกตั้งท้องถิ่น น่าจะเป็นประโยชน์กับประชาชนมากกว่าเพียงแค่คิดว่าจะเลือกตั้งท้องถิ่นก่อนเลือกตั้งทั่วไปหรือเลือกตั้งใหญ่เท่านั้น

นายองอาจกล่าวต่อว่า สิ่งที่รัฐบาลควรดำเนินการในการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นควรคำนึงถึงปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนดังนี้ 1.ปฏิรูปให้กลไกที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นต้องเป็นไปอย่างสุจริต เที่ยงธรรม มีวิธีการป้องกันการเข้าสู่อำนาจในระดับท้องถิ่นด้วยวิธีการอันฉ้อฉลทุกรูปแบบ 2.ปฏิรูปให้เกิดการทำงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ 3.ปฏิรูปให้เกิดกลไกที่ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นอย่างแท้จริง 4.ปฏิรูปให้เกิดการปรับโครงสร้างอำนาจหน้าที่ ความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้เหมาะสม เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชน ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ของผู้มีอำนาจในส่วนกลาง และ 5.ปฏิรูปเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง หรือเกิดการทับซ้อนในภารกิจและหน้าที่ของการปกครองรูปแบบต่างๆ กับท้องถิ่น

 

http://www.matichon.co.th/news/516262

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: