เรื่อง โครงการอบรม “เรื่องแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560”

seminar61

 

 

 

โครงการอบรม  “เรื่องแนวทางการปฏิรูปท้องถิ่น ตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2560”

 

- ร่วมเสนอแนะกฎหมายท้องถิ่น

 

- พบปะ / เสนอแนวทางตั้งกองทุนสวัสดิการข้าราชการท้องถิ่น จ.อุบล ฯ

 

- พบกับความคืบหน้าการสอบผู้บริหารท้องถิ่น / งานบุคล /การ ยุบ ควบรวม ฯ

 

 

พบกับ

 

 

- อัฎฎางค์ ปานิกบุตร ก.กลาง อบต.

- เชื้อ ฮั่นจินดา ก.กลาง อบต./ประธานสมาพันธ์ปลัด อบต. แห่งประเทศไทย

 

 

- นายอำพล ทองพุ ปลัดเทศบาลนครอุบลราชธานี / ผู้แทน ก.ท.จ.อุบล ฯ

 

 

- จ่าเอกปฐมพงษ์ ชาตรี ผู้แทน ปลัด อบต.พังเคน ก.อบต.จ.อุบล ฯ

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: