4 ปีกับการปฏิรูปท้องถิ่นไทย ผ่านไม่ผ่าน

                           4years

 

                               ถ้าหากถามมุมมองของคนท้องถิ่น ตอบแบบไม่มีผลได้เสียกรณี ครบรอบ 4 ปี กับผลงานด้านการปฏิรูปท้องถิ่นของ คสช.

 

ผมว่า “ไม่ผ่าน”ได้คะแนนไม่ถึง 5 จากคะแนนเต็ม 10 หากมองว่าเป็นการปฏิรูป(ทำให้ดีขึ้นกว่าเดิม)


สำหรับเนื้อหาที่คนท้องถิ่นที่ผมพอสรุปๆได้ และอยากให้ คสช. ได้แก้ไข หรือการปฏิรูป มีดังนี้

 

1.รูปแบบ โครงสร้าง องค์กร 


2.การแก้ไขระบบ ระเบียบ กฎหมาย ที่ไม่เอื้ออำนวยหรือไปจำกัดสิทธิของ”ท้องถิ่น”ที่ควรจะเป็นสากล


3.แบ่งแยกภารกิจหน้าที่ และงบประมาณ ระหว่างส่วนกลาง /ภูมิภาค กับท้องถิ่น หรือ ระหว่างท้องถิ่น ด้วยกันเอง


4.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ 


5.แก้ไขปัญหาทุจริต และผู้มีอิทธพลครอบงำการใช้จ่ายงบประมาณในท้องถิ่น 


6.ควรจะมีองค์กร รูปแบบสภาท้องถิ่นแห่งชาติหรือคณะกรรมการฯโดยมีตัวแทนจาก ส่วนราชการ /ท้องถิ่น และ ผู้ทรงคุณวุฒิ 


7.ควรจะมีระบบคุณธรรมและหลักประกันที่จับต้องได้กับพนักงานหรือข้าราชการท้องถิ่นทั่วประเทศ และให้มีความเท่าเทียมกับข้าราชการพลเรือน ทุกระดับ
ฯลฯ 8,9,และ 10 ...(108 พันเก้า) 


สิ่งที่ผมมองเห็นวันนี้ มีเพียงการริบเอาอำนาจการบริหารงานบุคคลเฉพาะ”การสอบแข่งขันและการสอบคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับสายอำนวยการ

และบริหารท้องถิ่น มาไว้ที่ส่วนกลาง เท่านั้น 


ส่วนอื่นยังไม่ชัดเจน เช่น การควบรวมท้องถิ่น ตามข้อเสนอของ สปท.นั้น 


และผมยังมองว่าเป็นปรับรูปแบบองค์กรเพื่อเพิ่มศักยภาพมากกว่าการปฏิรูปท้องถิ่นด้วยซ้ำไป 


ดังนั้น หากจะให้คะแนนรัฐบาล คสช.ในกรณีการปฏิรูปท้องถิ่น เท่าทีผมเห็นสัมผัสได้ ถือว่ายังไม่ถึง 5 คะแนน ถือว่า”สอบตก”ครับ


แต่หากเทียบกับผลงานของรัฐบาลที่ทำให้กับท้องถิ่น การบริหารงานบุคคล ยังถือว่าพอรับได้ ดีกว่าทุกรัฐบาลที่ผ่านมาครับ 


และผมเชื่อว่า ยิ่งถ้าหากไปสอบถาม ฝ่ายการเมืองในท้องถิ่นแล้ว ว่าพอใจในผลงาน คสช.หรือไม่ หรือพอใจแค่ไหน

 

คสช.แทบไม่ต้องรอคำตอบครับ

 

 

ด้วยความเคารพ

 


ปลัดศักดิพงศ์ ธรรมอาชวกุล 

 


ประธานสมาพันธ์ปลัดเทศบาลแห่งประเทศไทย

 


22 พฤษภาคม 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: