การปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย , ความรับผิดทางละเมิด และวิธิปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง”

discipline60

 

การปฏิบัติราชการของข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวกับวินัย ,

ความรับผิดทางละเมิด และวิธิปฏิบัติราชการทางปกครองให้ถูกต้องโดยไม่ถูกทักท้วง”

 

 

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่  8 - 11  กุมภาพันธ์  2560  ณ โรงแรมกิจตรงวิลล์ แอนด์ รีสอร์ท  จังหวัดอุบลราชธานี 

 

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่  22 – 25  กุมภาพันธ์  ๒๕60  ณ โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์   เมาร์เทน  รีสอร์ท  จังหวัดเลย

 

 

วิทยากร

 

อ.ประวิทย์ เปรื่องการ อดีตผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์

 

อ.เลอสรร เทพช่วย อดีตผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น

 

ท่านอนุชา ฮุนสวัสดิกุล ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองพิษณุโลก


นายนิติธรรม แก้วกล้า นิติกรชำนาญการ เทศบาลตำบลพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: