โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนก ตำแหน่ง

evaluate

 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 

“เรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นในระบบจำแนกตำแหน่ง

เป็นประเภทตามลักษณะงาน  ในรอบการประเมิน  กันยายน 2559”

 

ระหว่างวันที่  26-28 สิงหาคม  ๒๕๕๙

  
โรงแรมกิจตรงวิลล์  แอนด์รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี

...................................

 

 

โดยเป็นเนื้อหาการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนในระบบแท่ง ในรอบประเมิน  1 เม.ย.-30 ก.ย.59

 

 

วิทยากรโดย

 

 

โดย อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายเลขานุการก.กลางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น


อ.ปฐมพงศ์ แสงศรีจันทร์ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 

              เนื้อหา

 

              -การประเมินผลการปฏิบัติงาน ( การบริหารผลงาน )

 

 

-        ความสำคัญและประโยชน์ของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

 

-        เทคนิค ขั้นตอนการประเมินผลการปฏิบัติงานแบบใหม่ที่เชื่อมโยงกับเป้าหมายและแผนงานของ อปท. 

 

                                      การประเมินผลการปฏิบัติงาน (ผลสัมฤทธิ์)

 

-        การสร้างข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชา กับผู้ใต้บังคับบัญชา

 

-         เทคนิค วิธีการการกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน

 

-        แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ( ผลสัมฤทธิ์ )พนักงานส่วนท้องถิ่น

 

          และการแบ่งกลุ่มการลงมือปฏิบัติจริง

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ 

 

 

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: