...."หลักและวิธีคิด วิธีปฏิบัติในการดำเนินการงานบริหารงานบุคคล"...

0359

 

 

...."หลักและวิธีคิด วิธีปฏิบัติในการดำเนินการงานบริหารงานบุคคล"...

 

              ดังที่เราทราบดีว่าในการบริหารงานบุคคลมีกฎหมายเฉพาะฉบับเดียวที่ชาวท้องถิ่นยึดถือในการปฏิบัติงาน


คือประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2545 และมีหน่วยงานเดียวอีกเช่นกันในการดำเนินการให้เป็นไปตามประกาศ


คือ คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล ( ก.อบต.) / คณะกรรมการพนักงานเทศบาล (ก.ท.) / คณะกรรมการข้าราชการ อบจ.(กจ.)


ซึ่งมีอำนาจอนุมัติเรื่องงานบุคคลและวินัยให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ทั้งกฎหมายงานบุคคลและวินัย..โดยมีท้องถิ่นจังหวัดแต่ละ


จังหวัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทุกจังหวัด ....

               ตามโครงสร้างจะเห็นว่า มีข้อกฎหมาย หนังสือสั่งการ แนวทางปฏิบัติเป็นกฎหมายหลัก เป็นกฎหมายแม่ เป็นกฎหมายแม่บท


ซึ่งเราชาวท้องถิ่นถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ส่วนอื่นๆเช่นหนังสือสั่งการ มติ.ก.ต่างๆก็ถือว่าอยู่ในบริบทเดียวกัน เมื่อเราทำตาม

 

หรือไม่ทำตามทำถูกต้องหรือผิดพลาดก็โดนวินิจฉัยว่า ถูกหรือผิดโดยกฎหมายเราเอง กฎหมายหนังสือสั่งการ มติ.ก.ต่างๆเอง นั่นคือหลัก..

 

                ที่ผ่านมาหลายๆ อปท.หลายๆคน ส่วนมากมักจะไม่ทำความเข้าใจในข้อกฎหมาย แนวทางการปฏิบัติ อย่างถูกต้องและพอเพียงในการ

 

ปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆของตัวเอง จึงมักประสบปัญหาในการดำเนินงานไม่บรรลุผลสำเร็จในการบริหารงานบุคคลของตัวเองและหน่วยงาน...

 

                   ช่วงเปลี่ยนผ่านนี้โดยรูปทรง โครงสร้างเราเข้าสู่ระบบแท่งแล้วแล้วตั้งแต่ 1 ม.ค.59 แต่แบบประเมิน แนวทางปฏิบัติมากกว่าร้อยละ 80

 

 ยังออกตามไม่ทันจึงให้ของเดิมไปก่อนซึ่งการเข้าสู้ระบบแท่งนั้นสิทธิต่างๆต้องได้ไม่น้อยกว่าเดิม ในทางทฤษฎี แต่บางเรื่องแนวทางยังไม่ครบถ้วน

 

บ้างซึ่งต้องรอต่อไป เราต้องเข้าใจว่าอะไรคือหลักเกณฑ์ใหม่ เช่น โครงสร้าง มาตรฐานตำแหน่ง บัญชีเงินเดือน อะไรคืออันเดิม เช่นแบบประเมิน หลัก

 

เกณฑ์หนังสือสั่งการบางตัว บางอย่าง เพื่อสิทธิ ของเราเอง

 

                    ปัญหาในช่วงนี้ที่เสียสิทธิกันมากและเยอะถึงออกมาพูดช่วงนี้ คือเราเองไม่เข้าใจ หลักคือข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ

 

มติ.ก..อะไรมีผลกับเราบ้างทั้งเก่าและใหม่ อะไรไม่ได้ใช้แล้ว การเลื่อนระดับ การเปลี่ยนแท่ง การเข้าสู้ หน.ฝ่ายต่างๆนี้ สิทธิต่างๆยังคงอยู่เหมือนเดิม

 

ซึ่งมีผลตั้งแต่ 1 เม.ย.59 พร้อมเราประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เราแล้ว เราต้องได้สิทธิต่างๆตามปกติ

 

                    แต่พวกเราเองไม่รับผิดชอบตัวเองไม่ศึกษาทำให้ขึ้นไม่ทันรอบ มิ.ย.59 สอบเปลี่ยนสายงานไม่ทัน ขึ้น หน.ฝ่ายไม่ได้เพราะไปเชื่อคำ

 

แนะนำจากที่ต่างๆโดยที่ไม่สนใจสิทธิต่างๆที่กฎหมายเองรับรองเราว่าทำได้ หลักเรื่องนี้กฎหมายระเบียบต้องมาก่อน การติดต่อสอบถามหรือคำแนะนำ

 

ใดๆว่าได้หรือไม่ได้ซึ่งมันก็เหมือนกับการทำงานทุกอย่างนั่นแหละไม่เฉพาะแค่งานบุคคลและวินัย..

 

 

.. หลักการ ข้อกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการ มติ.ก.ต่างๆ มีอยู่แล้ว ...


ถือเป็นสรณะในการทำงานอย่าเอาเรื่องนอกระบบมาทำงานมันเละเพราะไม่เคารพหลักการและขนบและธรรมเนียม จารีตวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการ

 

ทำงานมันถึงก่อเกิดปัญหาทั้งระบบเอง ทั้งตัวบุคคลเอง ถ้าเป็นแบบนี้จะว่าใครก็ไม่ได้ คงได้แต่โทษตัวเอง อุดมการณ์มันจะช่วยเราในเรื่องแบบ ยังแจ่ม

 

ชัดและใสกระจ่างอยู่ไหม หรือนับวันจะมืดบอดเพราะทำงานมานานและมีสิ่งอื่นๆมาปกคลุมไว้

 

 

สายสิทธิ์ ไท้ทอง


นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: