สรุป ผลการประชุมของกรมฯ เรื่องหารือแนวทางการการจ่าย โบนัส วันนี้

kh2

 

..ตามที่ผมได้แจ้งว่า วันนี้ที่กรมฯ ได้มีการประชุมหารือ เรื่องแนวทางการเบิกจ่าย เงินรางวัลประจำปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศใช้ ซึ่งประชุมกันตอนเช้าเลิกเที่ยงกว่า มีประเด็นเท่าที่ผมได้ฟังจากการพูดคุยกันได้คือ


.๑.ท่านอธิบดี ท่านนั่งเป็นประธาน หัวโต๊ะเอง และท่านมีเจตนาดี ต้องการให้ อปท.ที่ยังไม่ได้เบิกจ่าย ปี ๕๕ และ ๕๖ กรมฯ มีหน้าที่ต้องหาวิธีการในการแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายที่ไม่ขัดต่อระเบียบการเบิกจ่ายต่อ อปท.


.๒.ที่ประชุมแยก อปท.ออกเป็นกลุ่ม ตามสภาพปัญหา เช่น 
...๒.๑ กลุ่มปี ๕๕ ที่ยังไม่เบิกจ่ายแต่มีเงินจ่าย
...๒.๒ กลุ่มปี ๕๖ ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายมีเงินจ่ายแต่ไม่ได้กันเงิน
...๒.๓ กลุ่มปี ๕๖ ที่กันเงินไว้แล้วและพร้อมจ่ายได้เลย


ซึ่งทั้งสามกลุ่มจะแก้ปัญหาอย่างไร ตามแนวทางที่กรมฯ คิดหรือไม่ ต้องนำเรื่องการแจ้งแนวทางการเบิกจ่ายที่ผ่านมา ขอหารือในที่ประชุม ก กลาง ก่อนในฐานะ ผู้ออกหลักเกณท์ ถึงจะแจ้งแนวทางได้( ก กลาง ประชุม ๑๑ มิ.ย.๕๗ )


.๓.ในระหว่าง ที่รอแจ้งหารือ ก กลาง เป็นหน้าที่ของสำนักคลัง กรมท้องถิ่น มีหน้าที่ต้องทำหนังสือ แจ้ง อปท.เพื่อทราบครับว่า ในขณะนี้ กรมกำลังแก้ปัญหาการเบิกจ่ายเงินโบนัสมีความก้าวหน้าไปถึงไหนอย่างไร เพื่อให้ อปท.ที่ยังไม่ได้เบิกจ่ายได้ทราบและพิจารณาตัดสินใจต่อไป 


..ซึ่งหนังสือ ที่จะแจ้งก่อนวันที่ ๑๑ มิ.ย.๕๗ วันที่ ก กลาง จะได้พิจารณานั้น ได้รับการยืนยันจากท่าน ผอ.สำนักคลังแล้วว่า ไม่ใช่หนังสือระงับการเบิกจ่าย แน่นอน เพราะผมได้นำเรียนท่าน ผอ.สำนักคลังไปแล้วว่า ปัจจุบันวันนี้ มี อปท.ที่กันเงินรอจ่ายของปีงบประมาณ ๕๖ และได้เบิกจ่ายเงินโบนัสไปแล้ว ประมาณ ๔๐ % ทั่วประเทศที่เบิกจ่ายไปแล้วปัจจุบัน จะต้องไม่ได้รับผลกระทบอันเกิดจากหนังสือที่กรมฯ กำลังจะแจ้ง และนำเรียนท่าน ผอ.สำนักไปแล้วถึงสิ่งที่ท่านอธิบดีรับปากว่าอย่างไรกับพวกเราแกนนำ อปท.


..เพราะฉะนั้น วันนี้ อปท.เป็น นิติบุคคล อปท.ใดที่ได้ดำเนินการและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินรางวัลฯ ข้อ ๘ ผมยังยืนยันว่าท่านสามารถเบิกจ่ายได้ตาม ข้อ ๖ ซึ่งเป็นไปตามที่ ก กลาง / ก จังหวัด ได้กำหนดหลักเกณท์ไว้แล้วแต่เดิม ส่วนข้อ ๖ วรรคสอง ตราบใดที่ ก กลาง ยังไม่ประชุมกำหนดหลักเกณท์ใหม่ ก็ยังใช้หลักเกณท์เดิมได้ปกติครับ ส่วนหลักเกณท์ที่จะกำหนดขึ้นใหม่ จะบังคับย้อนหลังไม่ได้ จะใช้ได้ต้องของปีงบประมาณ ๕๘ เท่านั้น


..ท่านต้องตัดสินใจกันเองแล้วครับ โดยเฉพาะนักบริหารทั้งหลาย มีหลายๆคนเป็นนักกฏหมาย ส่วนผมไม่ได้จบกฏหมาย แต่ผมสั่งเบิกจ่ายเรียบร้อย ..


ด้วยความเคารพครับ
ปลัดเชื้อ ฮั่นจินดา
๒๘/พ.ค./๕๗
๑๗.๒๑ น.

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: