มติ.ก.อบต.ม.ค.59

seminar59

 

มติ.ก.อบต.ม.ค.59

 

ดาวน์โหลด

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: