โครงการอบรม ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2559

             โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต.

พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2559

 

  local59

 

สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี  

 

 

ร่วมกับ ชมรมนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

 

 

และชมรมประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี

 

 

 

ได้จัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล

 

 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ.2559

 

 

 ณ โรงแรมกิจตรงวิลย์แอนด์รีสอร์ท ในระหว่างวันที่ 3-4-5 มีนาคม พ.ศ.2559

 

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: