โครงการ ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 2559

tamma59

 

โครงการ ปฏิบัติธรรมเพื่อส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม 

 

 

สำหรับผู้บริหาร/ข้าราชการ/พนักงาน/

 

และสมาชิกสภา ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

ระหว่างวันที่  8 - 10  มีนาคม 2559

 

ณ ไร่สายหลวง รีสอร์ท  ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: