เอกสารบรรยายและคู่มือจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 61

 S  81190916

 

 

 

 

1.การจัดซื้อจัดจ้าง รวมหนังสือเวียน 

 

 

2.ภาพรวม e-GP ตามพรบ. 

 

 

3.คู่มือ e-Bidding_ฉบับย่อ_Update_220960 

 

 

4.คู่มือการจัดทำร่างสัญญา-บริหารสัญญา  

 

 

5.คู่มือการเพิ่มโครงการประกาศผู้ชนะโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

 

 

6.คู่มือการเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

 

7.คู่มือการเพิ่มโครงการ-ประกาศผู้ชนะโดยวิธีคัดเลือก