โครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ร่าง พรบ.ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

6746122 n

 

สมาคมปลัด อบต.ภาคอีสาน ร่วมกับ

 

 ร่วมกับเครือข่ายสมาคม ชมรมข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

ทุกจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

จัดโครงการอบรมสัมมนาวิชาการ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ....

 

 

ผลดีและผลกระทบกับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างไร

 

....พบกับ....

 

 

- พิพัฒน์ วรสิทธิดำรง นายกสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ในประเด็น

ผลดีและผลกระทบกับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างไร

 

 

และการเสวนา ปัญหา พรบ.งานบุคคลที่ผ่านมาของท้องถิ่น

-ดร.จีราวุฒิ เข็มพรมมา นายกสมาคมปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

-สายสิทธิ์ ไท้ทอง นายกสมาคมข้าราชการท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี

-ดำเนินรายการโดย นายวรพจน์ เข็มปัญญา เลขาธิการสมาคมปลัดองค์การบริหาร
ส่วนตำบลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

-แนวคิดกับการเสนอ ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ......

 

ผลดีหรือผลกระทบกับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น

โดย ดร.สุรเกียรติ์ ฐิตะฐาน ผอ.ส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

และปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

 

-วิพากษ์ เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นพ.ศ......

ผลดีและผลกระทบกับข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างไรโดย รศ.อัษฎางค์  ปานิกบุตร

คณะกรรมการกระจายอำนาจ / กรรมการกลาง อบต.

 

 

 

 ในระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙

 

ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 

 

 

 

ดาวโหลดเอกสารโครงการ

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: