โครงการอบรม “การเข้าสู่ระบบแท่งและทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ....”

 

 

400

 

  โครงการอบรม

 

“การเข้าสู่ระบบแท่งและทิศทางการปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญใหม่ พ.ศ....”

 

  ระหว่างวันที่ ๖-๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ณ

 

 

โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน เช็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

- วิทยากร/ รศ.อัษฎางค์ ปานิกบุตร/ ดร.นิติภูมิ นวรัตน์/ผอ.ศิริวัฒน์ บุปผาจริญ

 

 

           / ผอ.สุรเกียรติ ฐิติฐาน / ผอ.ชนินทร์ ราชมณี / ป. เชื้อ ฮั่นจินดา

 

 

                                                                                                  ดาวน์โหลดเอกสารโครงการ

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: