โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย

pr employeeloca-1

 

 

 โครงการฝึกอบรมและประชุมเชิงปฏิบัติการ

เรื่อง วินัยและการรักษาวินัย กฎหมายและระเบียบที่พึงรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

และความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ การประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้าง

......................

 

 

วันเวลาและสถานที่

 

 

รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๘ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘  ณ  โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมืองฯ จ.เชียงใหม่

 

รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมโฆษะ อำเภอเมืองฯ จังหวัดขอนแก่น

 

รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ – ๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมไดอิชิ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๘ – ๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร

 

ค่าลงทะเบียนคนละ ๑,๒๐๐  บาท

 

 

ดาวน์โหลดหนังสือเชิญอบรม / เอกสารโครงการ / กำหนดการ / แบบตอบรับ

 

 

คลิกที่นี่

 

 

 ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้แจ้งเข้าอบรม

 

 

 ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๘

 

รุ่นที่  ๑  เชียงใหม่  คลิกที่นี่ 

 

รุ่นที่  ๒  ขอนแก่น  คลิกที่นี่ 

 

รุ่นที่  ๓  หาดใหญ่  คลิกที่นี่   

 

รุ่นที่  ๔  กรุงเทพมหานคร  คลิกที่นี่

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: