บรรยากาศโครงการอบรม การเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 1 มกราคม พ.ศ.2558

 

 

โครงการอบรม การเข้าสู่ระบบแท่งของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  1 มกราคม พ.ศ.2558

 

1๖ – 1๙  ธันวาคม  ๒๕๕๗   ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชัน เช็นเตอร์

 

 

 

-โดย รศ.อัษฎางค์ ปานิกบุตร กรรมการกระจายอำนาจ / กรรมการกลาง อบต.

                                                                                                                    

-เลื่อมใส  ใจแจ้ง ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)

ผอ. สุรเกียรติ  ฐิตะฐาน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผอ.สสบ.สน.บถ.)

 


                                  -เชื้อ  ฮั่นจินดา ประธานสมาพันธ์ปลัดอบต.แห่งประเทศไทย/ก.ถ. /ก.กลาง อบต.

 

 - อ.บันลือศักดิ์  สุนทร หัวหน้าฝ่ายประจำสำนักงานเลขานุการ ก.กลาง (ก.อบต./ก.ท./ก.จ.)
สำนักพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้อง
ถิ่น

 

 

 

SAM 2038 resize
IMG 9883
IMG 9887 IMG 9879
SAM 2016 resize SAM 2062 resize
SAM 2061 resize SAM 2096 resize
SAM 2072 resize SAM 2123 resize
 SAM 2151 resize SAM 2163 resize 
SAM 2186 resize  
 SAM 2214 resize  SAM 2222 resize
 SAM 2263 resize SAM 2255 resize 
   
   
ดาวน์โหลดไฟค์ powerpoint 
   

 

 

 

 

พบท้องถิ่นจังหวัดหารือแนวทางประเมิน ปลัด อบต.8ใหม่

ร่วมเรียกร้องระเบียบโบนัสท้องถิ่นทั่วประเทศ

โคงการศึกษาดูงาน หลวงพะบาง สปป.ลาว

: